Principals

 

Chairman & Principals since inception of the Vidyalaya

 

S No

Name of the Chairman

Name of the Principal

From

To

1

 Shri.Gangaram Baderia

Shri. B. Sudhakar Reddy

14-07-2001

26-10-2003

2

  Shri.Gangaram Baderia

Shri. T V S Prakasha Rao

27-10-2003

25-12-2003

3

 Shri Manoj jain 

Shri. S V. Murthy.

26-12-2003

30-06-2014

4

 Shri P.A.Meghannavar

Shri. B.E.G.Prasanna Kumar

07-07-2014

05-09-2018

5

6

 Shri. K.G.shantharam 

Shri R Ramchandran

       Shri. Sivanathan M

      Shri Sivanathan  M

06-09-2018

Conti---------

Cont....